Weet wat je krijgt – financiële bijdragen

Ben je eenmaal zo ver dat je je aanvragen op de bus (mail) kunt doen, dan wordt het tijd om na te denken wat er gebeurd als er ook daadwerkelijk een bedrag wordt toegezegd. Want niet in alle gevallen wordt het bedrag zomaar op je rekening bijgeschreven. Dus heb je even?

Subsidie of financiële bijdrage?

Een belangrijk onderscheid om te maken is dat tussen een subsidie en een financiële bijdrage. Een subsidie wordt alleen door een overheidsinstantie verstrekt, dus door een gemeente, provincie of de rijksoverheid. Een financiële bijdrage komt van een private organisatie/fonds. Aan de verstrekking van een subsidie ligt vaak een wettelijke regeling ten grondslag waarbij de aanvrager zowel rechten als plichten heeft (en de verstrekker ook.)

Rechten
Rechten gelden bijvoorbeeld voor het aanvraagproces dat ten doel heeft iedere aanvrager dezelfde gelijke kansen te bieden. Vaak is het mogelijk bezwaar te maken als je denkt niet in gelijke gevallen, gelijk behandeld te zijn.

Plichten
Plichten komen in het spel als het gaat om hoe je de verkregen subsidie besteedt. Er kan in de regeling zijn opgenomen dat je het binnen een bepaald tijdsbestek moet besteden en dat je de verplichting hebt het uit te geven aan hetgeen waar je het specifiek voor hebt aangevraagd, bijvoorbeeld voor een bijzonder randprogramma, of het inhuren van bepaalde expertise. Let erop dat er in de toekomst een ambtenaar bij je kan aankloppen die dat gaat controleren. De teksten van dit soort regelingen zijn misschien droog en saai, maar ze vormen de basis van overheidssubsidies en overheden vallen altijd terug op de wettelijke regels als ze dat nodig achten. Heb je niet aan bepaalde voorwaarden voldaan, dan kan het zijn dat geld wordt teruggevorderd. Niet een geheel onbelangrijk detail dus.

Wees daarom alert op je rechten en plichten in het geval van het aanvragen van een subsidie en voldoe aan alle voorwaarden die gesteld worden.

En hoe zit dat dan bij private giften?

In het geval van een gift door een privaat fonds, bijvoorbeeld een stichting, ligt dit vaak iets anders omdat zij (in tegenstelling tot overheidsfondsen die hun keuzes maken met belastinggeld) meer vrijelijk over hun financiële middelen kunnen beschikken. Zij hebben hun voorwaarden bijvoorbeeld in de statuten van de stichting vastgelegd en kunnen bij wijze van spreken in sommige gevallen je ook geld geven als ze je gewoon een toffe peer vinden. En andersom geven ze vaak al bij voorbaat aan dat een afwijzing bindend is en dat daar niet over gecommuniceerd kan worden.

Toch kunnen ook hier wel degelijk bindende voorwaarden gelden, zeker aan de kant van de plichten van de aanvrager (denk bijvoorbeeld aan een minimum hoeveelheid speelbeurten of deelnemers.)

Daarom is de stelregel sowieso: lees de toekenningsbrief heel goed door. Daarin worden de voorwaarden voor een gift of subsidie vaak nog even kort toegelicht. En doe wat je hebt afgesproken, of neem contact op als je plannen wijzigen. Dus eerst goed lezen en dan een rondedansje!