Weet wat je krijgt: soorten projectbijdragen

Als je geld aanvraagt bij een fonds, is het belangrijk te weten wat je aanvraagt en onder welke voorwaarden het geld ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Daarom  hier een korte opsomming van verschillende soorten financiële bijdragen – van fondsen en andere vormen van gedoneerde inkomsten – én waar je op moet letten.

Donatie en subsidie

Een donatie is zoals het woord al verondersteld een gift, maar meestal geen onvoorwaardelijke gift. Een donatie komt van een private partij bijvoorbeeld een vermogensfonds, een subsidie komt van een overheid (gemeente, provincie, Europees overheidsorgaan of een rijksfonds).

De voorwaarden waaronder de donatie of subsidie worden toegekend staan bij een vermogensfonds in de algemene voorwaarden of toekenningsbrief. Bij een subsidie worden deze voorwaarden vastgelegd in een subsidiereglement.

In principe zijn deze financiële bijdragen een gift, zolang je de gestelde voorwaarden respecteert.

Een vermogensfonds kan bijvoorbeeld de voorwaarden stellen dat

  • je je plannen grotendeels moet uitvoeren, zoals je in de begroting hebt gesteld;
  • dat je hun logo op je promotiemateriaal moet vermelden;
  • dat je hen op de hoogte moet houden van wijzigingen in het project;
  • of dat je binnen een gestelde termijn een geschreven evaluatie van het project moet opsturen.

Een overheid kan ook al deze en andere voorwaarden stellen en deze zijn dan terug te lezen in het subsidiereglement. Een belangrijk verschil is dat een privaat fonds gemakkelijker kan afwijken van hun eigen regels, omdat zij de beheerders zijn en binnen de doelstellingen van de statuten van de stichting de regels van hun eigen donatiebeleid opstellen.

Voor een overheid is dit lastiger, omdat zij gebonden zijn aan wet- en regelgeving. Wees je daarvan bewust. Anticipeer op tijd op wijzigingen in de plannen en zorg dat je de voorwaarden goed kent van de donaties en subsidies die je ontvangt. Dit voorkomt verrassingen achteraf.

Garantiebijdrage

Een bijzondere vorm van een financiële bijdrage is de garantiebijdrage. Deze vorm van financiële steun gebruiken zowel overheden als private fondsen om zekerheid te bieden aan (grotere) producties die in de begroting stevig leunen op inkomsten uit bijvoorbeeld kaartverkoop. De bijdrage is uitsluitend bedoeld om, na aftrek van andere inkomsten, een eventueel tekort aan te vullen. Zo kunnen grotere producties met meer vertrouwen hun investeringen doen, omdat ze weten dat een eventueel gat in de kaartverkoop wordt gedekt. De definitieve hoogte van een garantiebijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de eindafrekening.

Matchingsbijdrage

Een matchingsbijdrage wordt vaak verstrekt door overheden om andere partners aan te moedigen te investeren. De bijdrage van de ene partner wordt dan aangevuld door de ‘matchende’ partij. Soms wordt matching gebruikt als stimulans, soms is matching een harde voorwaarde. Dan verstrekt een partij alleen een bijdrage onder voorwaarde dat een andere partij deze bijdrage ‘matcht’.

Een goed voorbeeld van matching is deze regeling in de provincie Noord-Brabant.

De Makersregeling is een matchingsregeling waarmee Provincie Noord-Brabant gemeenten wil stimuleren om (meer) te investeren in projecten van individuele makers in hun gemeente. Dit draagt bij aan het productieklimaat en de presentatiemogelijkheden van het werk van professionele makers en hun artistieke ontwikkeling.

Brabantse gemeenten kunnen onder voorwaarden hun budget door de provincie laten matchen, zodat er in die gemeentes meer geld kan gaan naar lokale makers.

Lening

Een lening dient vaak ter voorfinanciering van een project dat ten minste in staat is het geleende geld inclusief de rente terug te betalen. Rente is een vorm van verzekering op het risico dat je een bedrag uiteindelijk niet terugbetaalt. Hoe hoger het risico, hoe hoger de rente. Voor cultuurleningen gaat dat gelukkig niet op, omdat de leningen onder heel gunstige voorwaarden verstrekt worden door partijen gespecialiseerd in de culturele sector. Een voorbeeld is de Rotterdamse Cultuurlening.

De Rotterdamse Cultuurlening is er voor kunstenaars, creatieve ondernemers en culturele organisaties met een droom of ambitie, die woonachtig en/of gevestigd zijn in Rotterdam. Met een lening, van € 1.000,- tot maximaal € 60.000,- en tegen een scherpe rente van 1%, kun je investeren in zaken als apparatuur, werkruimte of pr-activiteiten of je financieringsmodel wijzigen. De maximale aflostermijn bedraagt zes jaar.

De belangrijkste voorwaarde is natuurlijk of je in staat bent aan je financiële verplichtingen te voldoen. Daarop zal je aanvraag voor de lening ook worden beoordeeld.

Sponsoring

Sponsoring is een gift (in natura of harde valuta) die – meestal – vraagt om een tegenprestatie in natura. Vaak is dat promotie van het merk van de sponsor door er reclame voor te maken of door zelfs het betreffende merk exclusief te verkopen, zoals bijvoorbeeld een sponsordeal van een festival met een biermerk. Maar sponsoring is bijvoorbeeld ook een repetitieruimte tegen een ‘vriendentarief’ mogen huren. Voor sponsoring geldt dat je duidelijke afspraken moet maken. Leg deze vast in een sponsoringscontract waarbij je de rechten en plichten van beide partijen uiteenzet.

Crowdfunding

Met crowdfunding haal je bij een grote groep mensen heel veel kleine bedragen op die tezamen een deel of je gehele project mogelijk maken.Net als bij fondsenwerving is crowdfunding vaak ook gebonden aan voorwaarden, zoals:

  1. Het leveren van een tegenprestatie, bijvoorbeeld een gesigneerd exemplaar van je boekpublicatie;
  2. Het betalen van een bedrag of percentage aan het crowdfundingplatform voor het gebruik van het platform;
  3. Een minimum doelstelling die gehaald moet worden, anders krijgen de donateurs hun donatie terug.

Er zijn met regelmaat fondsen en gemeentes die crowdfunding willen stimuleren. Dat doen ze bijvoorbeeld door het opgehaalde bedrag aan te vullen of te verdubbelen.