(download de aankoop, gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid hier in PDF)

Aankoop- en gebruiksvoorwaarden abonnementen en trainingen Cultureel Avonturiers

 • Cultureel Avonturiers (handelsnaam van Volgspot V.O.F.)
 • KVK nummer: 66737060
 • Vestigingsadres: zr. Hennekeplein 47, 3033 BW Rotterdam
 • BTW nummer: 856678855B01
 • info@cultureel-avonturiers.nl

Begripsbepalingen

 • Abonnee: Een persoon of organisatie die zich als abonnee heeft geregistreerd, gratis of via een betaald abonnement.
 • Gebruiker: iemand die de website cultureel-avonturiers.nl bezoekt.
 • Uitgever van de website: Cultureel Avonturiers (handelsnaam van Volgspot V.O.F.)

Algemene bepalingen

Deze aankoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken, registraties, transacties en handelingen bij gebruik van de website Cultureel-Avonturiers.nl. Cultureel Avonturiers heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen hebben ook altijd betrekking op al gesloten overeenkomsten. Wijzigingen in deze aankoop en gebruiksvoorwaarden worden op deze website aan de abonnees of gebruikers bekend gemaakt. Na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld zijn zij geldig.

Klachten
Voor klachten over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met ons via: info@cultureel-avonturiers.nl. Wij nemen uw klacht dan in behandeling.

1.Aankoopvoorwaarden

1.1 Abonnementen
Het Cultureel Avonturiers Abonnement is er voor iedereen die zich in Nederland bezighoudt met de zakelijke kant van cultuur. Van zelfstandig kunstenaars, impact-producenten tot structureel gesubsidieerde gezelschappen die ook particuliere fondsen werven. In het bijzonder richten we ons op de fondsenwerving voor kunst- en cultuurprojecten. De kosten voor het ZZP abonnement houden we bewust laag om starters en individuele makers toegang te kunnen geven tot een schat aan informatie, zodat ook zij een vliegende start kunnen maken met hun culturele project.

1.1.1 Persoonlijk abonnement
Een persoonlijk abonnement is strikt persoonlijk en geeft toegang aan de persoon die zich voor het abonnement heeft ingeschreven.

1.1.2 Organisatie abonnement
Het abonnement voor culturele organisaties mag gebruikt worden door alle medewerkers binnen dezelfde organisatie.

1.1.3 Instellingsabonnement
Het instellingsabonnement geeft een instelling de mogelijkheid om als eigenaar meerdere Cultureel Avonturiers abonnementen toe te kennen aan personen of organisaties. Deze mogelijkheid biedt Platform Cultureel Avonturiers wanneer er meer dan 20 accounts worden afgenomen. Op de organisaties/personen die aan het instellingsabonnement worden toegevoegd zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als op alle andere abonnees van Platform Cultureel Avonturiers.

1.1.4 Professioneel abonnement
Het professioneel abonnement geeft 1 persoon toegang alle voordelen van het reguliere abonnement, maar geeft de professional ook de mogelijkheid zichzelf te presenteren op de culturele professionals sectie van Platform Cultureel Avonturiers.

1.2 Looptijd en opzegtermijn abonnementen
Abonnementen van Cultureel Avonturiers hebben een looptijd van 3 maanden of 1 jaar. Abonnementen worden in beginsel automatisch verlengd maar deze automatische verlenging kan door een abonnee op ieder moment worden stopgezet. Het abonnee kan dan middels handmatige verlenging het abonnement opnieuw activeren op een tijdstip dat hem of haar genegen is. Voor instellingsabonnementen geldt dat deze uiterlijk 1 maand voor de verloopdatum schriftelijk (per e-mail) moeten worden opgezegd.

1.3 Afzien van retourneringsrecht
Bij betaling van een persoonlijk abonnement of een abonnement voor culturele organisaties ziet de koper af van het retourneringsrecht zoals dat is vastgelegd in de wet voor digitale inhoud die niet op een materiële drager is vastgelegd. (Burgerlijk Wetboek Boek 6, artikel 230p, G)

1.5 Annuleringsvoorwaarden trainingen
Na betaling via de webshop voor een training is er geen restitutie mogelijk van het deelnemersgeld. Bij onmacht zoals ziekte of een ongeval is het mogelijk een collega, kennis of vriend deel te laten nemen. Graag ontvangen wij in dat geval de naam van de nieuwe deelnemer per e-mail.

1.6 Onvoldoende deelnemers training
Bij iedere training staat het minimale aantal deelnemers en maximale aantal deelnemers weergegeven. Wanneer er onvoldoende deelnemers voor een training zijn, informeren we de deelnemers zo snel als mogelijk. Soms zal er in overleg met de docent en deelnemers een nieuwe alternatieve datum worden gezocht. Bij annulering door Cultureel Avonturiers wordt het al betaalde bedrag binnen veertien werkdagen teruggestort.

1.7 Veranderingen in het programma, tijdstip of locatie
Cultureel Avonturiers heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma, zoals bijvoorbeeld in het tijdstip en/of de locatie van trainingen. We houden echter altijd waar mogelijk rekening met de wensen van deelnemers en zullen een voor zoveel mogelijk deelnemers geschikte vervangende locatie of tijdstip zoeken. We brengen de deelnemers hiervan natuurlijk zo snel mogelijk op de hoogte. Restitutie van het deelnemersgeld is o.b.v een dergelijke wijziging niet mogelijk.

2. Gebruiksvoorwaarden

2.1 Registratie van een nieuwe abonnee

2.1.1 Een registratie voor een abonnee gaat per gebruikersnaam en wachtwoord door invulling van een online formulier met verplichte velden. De registratie komt tot stand als het formulier volledig en juist is ingevuld.

2.1.2 Als iemand zich registreert garandeert hij of zij dat de opgegeven informatie over zichzelf of de organisatie waarvan hij of zij deel uitmaakt juist is in relatie tot onze diensten.

2.1.3 Een registratie kan worden geweigerd indien:

 1. De aanvrager niet de gevraagde gegevens zoals in artikel 2.3.1 genoemd, laat registreren;
 2. Zonder verdere opgaaf van redenen.

2.2 Verplichtingen gebruikers en abonnees Cultureel-avonturiers.nl

2.2.1 Een gebruiker of abonnee erkent dat op de werken op de website van Cultureel Avonturiers intellectuele eigendomsrechten rusten.

2.2.2 Een gebruiker of abonnee mag de aangeboden werken niet openbaar maken, verveelvoudigen of anderszins aanwenden dan en slechts dan voor gebruik in huiselijke kring.

2.2.3 De gebruikers of abonnees mogen de werken niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de toestemming is verleend.

2.2.4 Gebruikers en abonnees mogen de werken niet wijzigen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cultureel Avonturiers.

2.2.5 De gebruiker gaat ermee akkoord zich te gedragen als een verantwoordelijk abonnee en gebruiker van Cultureel-Avonturiers.nl. Bij gebruik van de website hanteert de abonnee of de gebruiker de toepasselijke wettelijke regels en de geldende gedragsregels en dat men zich niet bezighoudt met:

 • strafbaar of onrechtmatig handelen;
 • Het aanbieden van onrechtmatige verzoeken en plaatsen van reclame-uitingen.

2.6 Verplichtingen Cultureel Avonturiers

2.6.1 Op eerste vordering van rechthebbenden worden werken van cultureel-avonturiers verwijderd als Cultureel Avonturiers niet beschikt over de desbetreffende rechten.

2.6.2 Werken die strafbare of onrechtmatige uitingen bevatten worden door Cultureel Avonturiers van de website verwijderd.

2.7 Aansprakelijkheid / Vrijwaring

2.7.1 Cultureel Avonturiers is niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met levering of onderbroken levering van diensten op cultureel-avonturiers.nl.

2.7.2 Cultureel Avonturiers is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit foutieve informatie op de website van Cultureel-Avonturiers.

2.7.3 Zowel de abonnees als de gebruikers vrijwaren Cultureel Avonturiers van alle aanspraken van derden van schade die op enigerlei wijze zou zijn ontstaan door het onjuiste, onrechtmatige of onzorgvuldig gebruik door gebruiker of abonnee van diensten van Cultureel-Avonturiers.

2.7.4 Periodiek worden wijzigingen uitgevoerd aan cultureel-avonturiers.nl. Zo mogelijk doet Cultureel Avonturiers dit zonder dat dit gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van de abonnees en de gebruikers. Cultureel Avonturiers is niet aansprakelijk voor gevolgen van dergelijke wijzigingen.

2.7.5 Indien de abonnees gebruik wensen te maken van de diensten van een fondsenwerver, dan zullen de fondsenwerver en het desbetreffende abonnee rechtstreeks een overeenkomst met elkaar aangaan. Platform Cultureel Avonturiers is geen partij bij die overeenkomst. De rechten en verplichtingen die de fondsenwervers en de abonnees over en weer overeenkomen, gelden uitsluitend tussen de fondsenwerver en de abonnees. Platform Cultureel Avonturiers is niet aansprakelijk voor de nakoming van genoemde rechten en plichten door de fondsenwerver of de abonnees, noch direct, noch indirect, noch anderszins in het kader van bedoelde overeenkomst. Platform Cultureel Avonturiers wordt uitdrukkelijk door Leverancier en de abonnees gevrijwaard van alle aanspraken ter zake.

3. Eindbepaling

Een tekortkoming in de nakoming door Cultureel Avonturiers van haar afspraken kan niet aan haar worden toegerekend  bij overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: technisch falen, stroomstoring, verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie Cultureel Avonturiers afhankelijk is voor het verlenen van haar diensten, en zo ook elke andere situatie die niet aan de schuld van Cultureel Avonturiers is toe te wijzen, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Cultureel Avonturiers komt. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen opgeschort.

Gewijzigd 6-1-2023