Toekenningen meerjarensubsidies Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten verstrekt vanaf 2021 aan 78 makers c.q. producerende instellingen en 58 festivals een meerjarige subsidie. Voor de producenten geldt dat van de 202 aanvragers slechts 39% wordt gehonoreerd. Bij de festivals ligt het percentage honoreringen een stuk hoger: vrijwel alle positief beoordeelde festivals krijgen een programmeringsbijdrage. Alle festivals die zijn voorgedragen voor een organisatiebijdrage, krijgen deze ook.

Uit de toelichting:

“Het valt op dat ontwikkelingen binnen disciplines onderling niet zozeer verschillen, maar juist overeenkomen. Veel van de gehonoreerde aanvragers werken vanuit interdisciplinariteit en maatschappelijk engagement. Makers zijn naar buiten gericht en laten zich meer inspireren door wat er dagelijks om hen heen gebeurt dan door een bepaalde kunstvorm. Ze hanteren participatieve werkwijzen, staan continu in contact met hun community en zoeken steeds naar relevante samenwerkingspartners binnen en buiten de podiumkunstensector.”

Henriëtte Post
directeur-bestuurder