Berichten

Veel nieuws van Fonds voor Cultuurparticipatie

Toekenningen meerjarensubsidies Fonds Podiumkunsten

Het niet te onderschatten belang van je imago en identiteit

De afgelopen maanden is, zowel door de crisis als door de binnendruppelende uitslagen van diverse meerjarensubsidies, veel geschreven over de rol, de waarde, de functie van kunst. En wellicht heb je, in de maanden dat jouw praktijk stil lag of je anders moest werken ook nagedacht over het waarom van jouw werk.

Identiteit en Imago
Het antwoord op die vragen is voor iedere kunstenaar, ieder gezelschap, praktijk of instelling verschillend. Wel is het belangrijk helder te communiceren over de identiteit van jouw werk. Dit bepaalt namelijk je imago. Imago wordt vaak gezien als een snel reclamewoord, maar in feite is het niets meer (of minder) dan het beeld dat mensen van jouw werk hebben. En dat gaat niet over holle frasen. Het is waardevol dat de buitenwereld goed begrijpt wat jouw werk inhoudt. Idealiter benadert daarom jouw imago de identiteit van je werk zo goed als mogelijk.

De mensen die voor jouw werk van belang zijn (publiek, adviseurs van fondsen, programmeurs, kopers etc…) gaan namelijk deels af op dit imago, bovenop het specifieke plan, de concrete voorstelling of het programma dat je ze voorlegt. Het werkt vaak zelfs andersom, vanuit het beeld (imago) dat ze van je hebben kijken ze naar de nieuwe informatie. Die nieuwe informatie is daardoor direct gekleurd door jouw imago. En dat kan heel positief zijn, maar als het imago niet (meer) klopt, kan het ook het tegengestelde effect hebben.

Corporate identity mix
Veel kunstenaars en kunstinstellingen hebben moeite om hun identiteit, die vaak wel degelijk bestaat uit een heldere visie, goed voor het voetlicht te brengen en zo te werken aan een passend imago. De ‘corporate identity mix’ kan daarbij helpen. Dit is een visueel hulpmiddel om inzicht te krijgen in hoe jouw identiteit (persoonlijkheid) naar buiten toe gepresenteerd wordt.

http://diagrammo.com/corporate-identity-mix/

Je begint met het middelpunt, de identiteit. Wat zijn de kernwaarden van wat je doet? Probeer dit kort en bondig te formuleren. En kijk dan naar de cirkel daarom heen. In elk vlak moeten deze kernwaarden herkenbaar zijn. Als zowel je gedrag (je werk), je communicatie en de vormgeving dezelfde intrinsieke kernwaarden uitstralen, bouw je aan een stevige, herkenbare identiteit. En hoe sterker die identiteit, hoe groter de kans dat ook je imago de kern van je werk weergeeft en dat bijvoorbeeld cultuurfondsen het juiste beeld bij jou en je organisatie hebben, waardoor ze jouw aanvragen in het juiste licht zullen beoordelen.

Fondsenwerving ten tijde van de Corona crisis

Het is geen nieuws dat de cultuursector het zwaar heeft. In het overleven van culturele instellingen tijdens en na de crisis spelen de fondsen een grote rol. Daarom kwamen bij ons ook al vrij snel na het begin van de maatregelen vragen binnen hoe de fondsen met de nieuwe situatie om zouden gaan. En eerlijk gezegd wisten wij dat ook niet direct. In de sector werd al een hoop gespeculeerd en verschillende toekomstscenario’s werden uitgedacht. En waar sommige fondsen juist even ‘op slot’ gingen en een pauze inlasten, organiseerden andere fondsen (en gemeentes) op korte termijn snelloketten voor Corona gerelateerde projecten.

Hoewel wij alles nauwlettend in de gaten hielden (en houden) konden wij nog geen algemene antwoorden op de vragen geven. We besloten daarom ook dat nog even niet te doen en vooral niet vooruit te lopen op de situatie. Inmiddels is het stof weer iets meer neergedaald en wordt langzaamaan helder hoe de cultuurfondsen met de situatie omgaan. Daarom hebben we een aantal veelgehoorde vragen nog eens op een rijtje gezet. Blijf opletten, elk fonds is anders, houdt dus vooral websites van de voor jou belangrijke fondsen in de gaten.

  1. Mijn project is niet, of maar deels, doorgegaan. Moet ik subsidie terugbetalen?

Het algehele beeld is dat de fondsen hier ‘coulant’ mee omgaan. Ofwel dat ze begrip hebben voor de situatie. Echter, de situatie is per fonds verschillend en ook bij de fondsen zelf wordt er per project bekeken wat de beste oplossing is. Hoeveel kosten heb je bijvoorbeeld al gemaakt, kan je uitstellen of het in een andere vorm door laten gaan? Heb je subsidie ontvangen voor een project dat op dit moment niet doorgaat, neem dan altijd persoonlijk contact op met je fonds(en).

  1. Ik zit midden in de voorbereiding van een nieuw project, kan ik hiervoor nog fondsen werven?

De meeste fondsen benadrukken dat de lopende regelingen nog gewoon gelden en stimuleren vooral dat je echt aanvraagt. Sommige fondsen geven wel aan dat er meer geld aangevraagd wordt dan normaal. Daarnaast merken we dat de organisaties van de fondsen zelf op dit moment ook zwaarder belast worden. Dit kan leiden tot uitgestelde vergaderingen en latere beoordelingen. Het grootste deel van de fondsen loopt echter gewoon op schema.

Er zijn fondsen die expliciet aangeven dat er nog geen specifieke toelagen of aanpassingen beschreven hoeven te worden op de mogelijkheden van het project in de ‘anderhalvemeter samenleving’. Maar nu het spoorboekje bekend is gemaakt en we iets meer beeld krijgen hoe de rest van 2020 er wellicht uit gaat zien lijkt het ons niet onverstandig, mocht je project nog plaatsvinden in 2020, daar toch op een realistische manier over na te denken.

  1. Ik wil een speciaal ‘Corona project’ organiseren, kan ik hiervoor geld aanvragen?

Verschillende fondsen hebben speciale snelloketten opgezet voor projecten gerelateerd aan de huidige situatie. In eerste instantie gebeurde dit veelal lokaal, nu heeft bijvoorbeeld ook het Fonds Podiumkunsten een nieuwe regeling, genaamd ‘Balkonscènes.’ Snelloketten hebben als voordeel dat de aanvraag meestal eenvoudig is en het antwoord snel binnen. Wel zijn de budgetten vaak beperkt. Wil je een groter project opstarten, kijk dan ook eens of je binnen de gewone regelingen terecht kan.

  1. Mijn organisatie (of ikzelf) zit in financiële problemen door de situatie, kan ik ergens hiervoor geld aanvragen?

De rijksoverheid heeft natuurlijk een aantal algemene maatregelen genomen voor financiële compensatie. Hierover lees je meer op de website van de overheid. Voor aanvullende hulp (en eventuele noodfondsen) worden op dit moment plannen gemaakt. Die zijn nog in ontwikkeling. De 300 miljoen euro voor cultuur gaat in eerste instantie naar de meerjarig gesubsidieerde organisaties. We zien dat verschillend lokale overheden proberen dit aan te vullen voor hun ‘eigen’ culturele organisaties. Wij adviseren goed je eigen gemeente in de gaten te houden. Ook kan het verstandig zijn contact te leggen met andere vergelijkbare culturele organisaties in jouw omgeving, om gezamenlijk jullie situatie goed voor het voetlicht te brengen.

Heel veel succes in deze uitdagende tijden!

Meer leren over ondernemen?

Wat doet het FPK de komende vier jaar?

Nadenken over het bestuur van je culturele stichting

Je ideeën uit handen geven aan een bestuur?

Het voelt een beetje gek, maar voor een groot deel van de culturele organisaties werkt het zo: De persoon/de kunstenaar achter de ideeën, vaak ook degene met de naam op de deur, zit niet in het eigen bestuur van de stichting en heeft daarmee ook niet volledig zeggenschap over de kant die de organisatie op gaat. Waarom dat zo is, en hoe een bestuur werkt, lees je hieronder.

Subsidie kunnen aanvragen

Een goed cultureel idee begint vaak bij een kunstenaar, die heeft een droom, of een goed idee. Maar wil je als kunstenaar subsidie aanvragen voor de project(en) die voortkomen uit dat idee, dan kan je dat vaak niet zomaar doen. Bij veel aanvragen is het hebben van een stichting verplicht. Bij een stichting hoort een bestuur. En dit bestuur heeft ook echt wat te zeggen over de projecten die de stichting opzet en uitvoert.

Waarom heeft een stichting een bestuur?

Een stichting heeft een specifiek doel, dat vastgelegd is in statuten. Deze statuten worden ondertekend door de leden van het bestuur van de stichting. Het bestuur houdt in de gaten of het doel van de stichting op de juiste wijze wordt nagestreefd. Dat bestuur controleert over het algemeen onbezoldigd (= onbetaald) of de projecten die de stichting doet wel passen bij de doelstellingen. Ook houden ze in de gaten dat er goed met het geld omgegaan wordt. Omdat de bestuursleden dit onbetaald doen, hebben ze een verminderd persoonlijk belang bij het al dan niet doorgaan van bepaalde projecten. Ze kunnen zo objectiever oordelen.

Wie zit er in een bestuur?

Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter (hij of zij leidt vergaderingen en het bestuur zelf), een penningmeester (hij of zij beheert het geld) en een secretaris (hij of zij maakt verslagen van vergaderingen). Eventueel kan je het bestuur nog aanvullen met een algemeen bestuurslid of vice-voorzitter. Kijk voor de samenstelling van je bestuur goed naar de doelen van je stichting. Het is fijn als bestuursleden bepaalde expertise in huis hebben om je te helpen met het behalen van de doelstellingen.

Wie zit er niet in het bestuur?

Jijzelf. Tenminste niet als je betaald wilt worden voor de activiteiten die je doet voor de stichting. Het is aan het bestuur te controleren dat het geld correct uitgegeven wordt, dus mogen bestuursleden niet ook werkzaam zijn voor de stichting. Jij kan wel directeur zijn van de stichting, of als freelance kunstenaar voor de stichting werken. En het bestuur kan je ook tekenbevoegd maken, zodat je zelf betalingen kunt doen.

Wat doet het bestuur?

Het bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar, met de directeur(en)/leiders/kunstenaars/uitvoerders van de stichting. In deze vergaderingen worden de activiteiten besproken. Ook controleert het bestuur het jaarverslag en de jaarrekening. Een bestuur kan meer en minder actief zijn, afhankelijk van het soort en de hoeveelheid projecten die je doet en de aard van het bestuur zelf. Als je een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bent zijn er meer verplichtingen aan de wijze van besturen. Zie ook de Cultural Governance Code.

Waar rekening mee houden?

Een goed bestuur kan je stichting verder helpen. Een fijn bestuur geeft je inhoudelijk of zakelijk advies, heeft handige connecties of de bestuursleden zijn enthousiaste ambassadeurs van de stichting en de projecten. Echter is het ook aan het bestuur om bij problemen in te grijpen. In extreme gevallen kan een bestuur besluiten dat ze zonder jou door willen. (Wees gerust, dat gebeurt bijna nooit.) Maar denk dus van te voren goed na of je een stichting wilt oprichten en wie er dan in dat bestuur moet zitten. Bezint, eer ge begint!

Lees hier meer over het oprichten van een stichting | en het opstellen van een missie en visie.

Denk mee met het Stimuleringsfonds

Deadline alert NORMA fonds

Illustreer je fondsaanvraag

Stop! (In the name of love)
Sta je op het punt je subsidieaanvraag te versturen? Ho! Stop! Controleer eerst even of je niet vergeten bent beeldmateriaal (of film- of geluidsfragmenten) toe te voegen. Je zal niet de eerste zijn die probeert een hele lading tekst in een maximum aantal pagina’s te stoppen. (Is lettergrootte 9 eigenlijk nog leesbaar?) Je hebt natuurlijk ook heel veel uit te leggen over je drijfveren, artistieke inhoud, marketing en planning. Maar een goede subsidieaanvraag weet, naast het helder voor het voetlicht brengen van alle vereisten, ook vooral de fantasie van de lezer te prikkelen.

Een foto zegt meer dan duizend woorden
Het is daarom aan te bevelen om toch ergens een alinea ruimte te maken om een aantal foto’s in te voegen. Dat kunnen beelden zijn van eerder werk, van je deelnemers, schetsen van het werk, of inspiratiebronnen. Help de lezer voor te stellen wat jij in je hoofd voor je ziet.

Ja maar, ik schrijf een aanvraag voor een tekst of muziek?
Het gaat erom dat je je werk inzichtelijk maakt voor de lezer, dat je het laat leven. Stuur bijvoorbeeld een pagina van een eerdere tekst die je geschreven hebt mee. Of maak een spotify/youtube/itunes-lijstje met artiesten die je graag wilt programmeren op je festival.

Ja maar, mijn werk staat al op mijn site
Dat is supergoed! Maar niet genoeg voor je aanvraag. Natuurlijk zal je site ergens in je aanvraagformulier terugkomen, maar als je er niet concreet naar verwijst zal lang niet iedere lezer de site uit zichzelf doorspitten. Het is namelijk de opdracht van de adviseur om het plan dat voor zijn of haar neus ligt te beoordelen, niet alles wat verder nog over jou te googelen is. (En dat is misschien maar beter ook.) Daarnaast wil je zelf enige controle houden over wat hij of zij ziet aan materiaal. Dat ene project vijf jaar geleden was dan wel heel goed voor je artistieke ontwikkeling, maar die trailer staat wellicht heel ver af van wat je nu voor ogen hebt.

Ik heb echt geen plek meer
Ha! Lang leve de pdf. Hier kan je hele fijne klikbare linkjes in plaatsen die verwijzen naar YouTube filmpjes of een fotocollage op je site. Zorg ervoor dat de adviseur zich gemakkelijk kan verdiepen in jouw werk of wereld.

Be kind, rewind
Maar, wees vriendelijk. Maak geen ellelange speellijsten of een enorme bijlagenpagina op je website. Er zit niet voor niets vaak een maximum aantal pagina’s aan je aanvraag. Wees to the point en voeg alleen dat toe dat voor deze specifieke aanvraag van belang is.