Berichten

Veel nieuws van Fonds voor Cultuurparticipatie

Toekenningen meerjarensubsidies Fonds Podiumkunsten

Fondsenwerving ten tijde van de Corona crisis

Het is geen nieuws dat de cultuursector het zwaar heeft. In het overleven van culturele instellingen tijdens en na de crisis spelen de fondsen een grote rol. Daarom kwamen bij ons ook al vrij snel na het begin van de maatregelen vragen binnen hoe de fondsen met de nieuwe situatie om zouden gaan. En eerlijk gezegd wisten wij dat ook niet direct. In de sector werd al een hoop gespeculeerd en verschillende toekomstscenario’s werden uitgedacht. En waar sommige fondsen juist even ‘op slot’ gingen en een pauze inlasten, organiseerden andere fondsen (en gemeentes) op korte termijn snelloketten voor Corona gerelateerde projecten.

Hoewel wij alles nauwlettend in de gaten hielden (en houden) konden wij nog geen algemene antwoorden op de vragen geven. We besloten daarom ook dat nog even niet te doen en vooral niet vooruit te lopen op de situatie. Inmiddels is het stof weer iets meer neergedaald en wordt langzaamaan helder hoe de cultuurfondsen met de situatie omgaan. Daarom hebben we een aantal veelgehoorde vragen nog eens op een rijtje gezet. Blijf opletten, elk fonds is anders, houdt dus vooral websites van de voor jou belangrijke fondsen in de gaten.

  1. Mijn project is niet, of maar deels, doorgegaan. Moet ik subsidie terugbetalen?

Het algehele beeld is dat de fondsen hier ‘coulant’ mee omgaan. Ofwel dat ze begrip hebben voor de situatie. Echter, de situatie is per fonds verschillend en ook bij de fondsen zelf wordt er per project bekeken wat de beste oplossing is. Hoeveel kosten heb je bijvoorbeeld al gemaakt, kan je uitstellen of het in een andere vorm door laten gaan? Heb je subsidie ontvangen voor een project dat op dit moment niet doorgaat, neem dan altijd persoonlijk contact op met je fonds(en).

  1. Ik zit midden in de voorbereiding van een nieuw project, kan ik hiervoor nog fondsen werven?

De meeste fondsen benadrukken dat de lopende regelingen nog gewoon gelden en stimuleren vooral dat je echt aanvraagt. Sommige fondsen geven wel aan dat er meer geld aangevraagd wordt dan normaal. Daarnaast merken we dat de organisaties van de fondsen zelf op dit moment ook zwaarder belast worden. Dit kan leiden tot uitgestelde vergaderingen en latere beoordelingen. Het grootste deel van de fondsen loopt echter gewoon op schema.

Er zijn fondsen die expliciet aangeven dat er nog geen specifieke toelagen of aanpassingen beschreven hoeven te worden op de mogelijkheden van het project in de ‘anderhalvemeter samenleving’. Maar nu het spoorboekje bekend is gemaakt en we iets meer beeld krijgen hoe de rest van 2020 er wellicht uit gaat zien lijkt het ons niet onverstandig, mocht je project nog plaatsvinden in 2020, daar toch op een realistische manier over na te denken.

  1. Ik wil een speciaal ‘Corona project’ organiseren, kan ik hiervoor geld aanvragen?

Verschillende fondsen hebben speciale snelloketten opgezet voor projecten gerelateerd aan de huidige situatie. In eerste instantie gebeurde dit veelal lokaal, nu heeft bijvoorbeeld ook het Fonds Podiumkunsten een nieuwe regeling, genaamd ‘Balkonscènes.’ Snelloketten hebben als voordeel dat de aanvraag meestal eenvoudig is en het antwoord snel binnen. Wel zijn de budgetten vaak beperkt. Wil je een groter project opstarten, kijk dan ook eens of je binnen de gewone regelingen terecht kan.

  1. Mijn organisatie (of ikzelf) zit in financiële problemen door de situatie, kan ik ergens hiervoor geld aanvragen?

De rijksoverheid heeft natuurlijk een aantal algemene maatregelen genomen voor financiële compensatie. Hierover lees je meer op de website van de overheid. Voor aanvullende hulp (en eventuele noodfondsen) worden op dit moment plannen gemaakt. Die zijn nog in ontwikkeling. De 300 miljoen euro voor cultuur gaat in eerste instantie naar de meerjarig gesubsidieerde organisaties. We zien dat verschillend lokale overheden proberen dit aan te vullen voor hun ‘eigen’ culturele organisaties. Wij adviseren goed je eigen gemeente in de gaten te houden. Ook kan het verstandig zijn contact te leggen met andere vergelijkbare culturele organisaties in jouw omgeving, om gezamenlijk jullie situatie goed voor het voetlicht te brengen.

Heel veel succes in deze uitdagende tijden!

Toneelschrijfprijs 2020 zoekt winnaar

Mond-tot-mond reclame start bij jou!

Veel kleinere culturele projecten zijn in het bereiken van het juiste publiek voor een groot deel afhankelijk van goede mond-tot-mond reclame. Afhankelijk zijn van deze ‘verdiende’ middelen (in tegenstelling tot ‘betaalde’ middelen als advertenties  of  ‘eigen’ middelen als posters -) lijkt passief, of geluk hebben. Maar, goed nieuws, dat is het niet (alleen.) Jij staat zelf aan de start van wat mensen over jouw werk of project vertellen. Vijf tips:

1: Maak bijzonder werk. (Natuurlijk.)

2: Vertel een goed verhaal (aan de pers.) Zet een stap verder dan het aankondigen van je opening, expositie, concert. Lever een rechtenvrij interview aan, schrijf een actueel artikel, zorg voor mooie foto’s. Of nodig eens iemand anders vooraf uit om over jou te schrijven of vertellen. Vergeet dan niet de grote hoeveelheid bloggers en vloggers die het online universum bevolken. Of juist de lokale radio.

3: Leef je in in de onbekende bezoeker. Hoewel de drijfveren van de kunstenaar vaak interessant zijn (zie alleen al het standaard grote interview in het Volkskrant Magazine) zijn ze niet altijd perse een aanleiding ook jouw evenement te bezoeken. Denk na over wat de bezoeker ervaart als hij of zij naar jouw project komt. Waarom zou hij of zij van de bank af komen, schoenen aantrekken en door de regen gaan om jouw werk te bekijken? Wat haalt hij of zij daaruit? En waarom is dat beter dan Netflix? Of de sportschool? Communiceer daar vervolgens op een heldere manier over.

4: Zorg dan dat je iets te delen hebt. Kijk eens goed naar je eigen (online) middelen. Haal je daar echt het meeste uit? Is alles up-to-date? Of zijn er meer manieren om dat mooie verhaal en die bijzondere ervaring te communiceren. (Vergeet niet dat herhaling belangrijk is, één Facebookpost is echt niet genoeg.) Er zijn wellicht mensen die je kunnen helpen je middelen actueel te houden. Misschien zijn er vrijwilligers die graag eens een nieuwsbrief schrijven? Of is er een goede fotograaf die een dagje je Instagram account wil overnemen?

5: Geef het een klein zetje. Als je nou een goed verhaal hebt en de beleving van de toeschouwer helder in beeld, zorg dan dat je niet afhankelijk bent van de good-will van de pers en je bestaande publiek en netwerk. Onderhandel een last-minute deal voor een ‘advertorial’ in de lokale krant of promoot met een klein budget een aantal mooie artikelen op Sociale Media.

Nadenken over het bestuur van je culturele stichting

Je ideeën uit handen geven aan een bestuur?

Het voelt een beetje gek, maar voor een groot deel van de culturele organisaties werkt het zo: De persoon/de kunstenaar achter de ideeën, vaak ook degene met de naam op de deur, zit niet in het eigen bestuur van de stichting en heeft daarmee ook niet volledig zeggenschap over de kant die de organisatie op gaat. Waarom dat zo is, en hoe een bestuur werkt, lees je hieronder.

Subsidie kunnen aanvragen

Een goed cultureel idee begint vaak bij een kunstenaar, die heeft een droom, of een goed idee. Maar wil je als kunstenaar subsidie aanvragen voor de project(en) die voortkomen uit dat idee, dan kan je dat vaak niet zomaar doen. Bij veel aanvragen is het hebben van een stichting verplicht. Bij een stichting hoort een bestuur. En dit bestuur heeft ook echt wat te zeggen over de projecten die de stichting opzet en uitvoert.

Waarom heeft een stichting een bestuur?

Een stichting heeft een specifiek doel, dat vastgelegd is in statuten. Deze statuten worden ondertekend door de leden van het bestuur van de stichting. Het bestuur houdt in de gaten of het doel van de stichting op de juiste wijze wordt nagestreefd. Dat bestuur controleert over het algemeen onbezoldigd (= onbetaald) of de projecten die de stichting doet wel passen bij de doelstellingen. Ook houden ze in de gaten dat er goed met het geld omgegaan wordt. Omdat de bestuursleden dit onbetaald doen, hebben ze een verminderd persoonlijk belang bij het al dan niet doorgaan van bepaalde projecten. Ze kunnen zo objectiever oordelen.

Wie zit er in een bestuur?

Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter (hij of zij leidt vergaderingen en het bestuur zelf), een penningmeester (hij of zij beheert het geld) en een secretaris (hij of zij maakt verslagen van vergaderingen). Eventueel kan je het bestuur nog aanvullen met een algemeen bestuurslid of vice-voorzitter. Kijk voor de samenstelling van je bestuur goed naar de doelen van je stichting. Het is fijn als bestuursleden bepaalde expertise in huis hebben om je te helpen met het behalen van de doelstellingen.

Wie zit er niet in het bestuur?

Jijzelf. Tenminste niet als je betaald wilt worden voor de activiteiten die je doet voor de stichting. Het is aan het bestuur te controleren dat het geld correct uitgegeven wordt, dus mogen bestuursleden niet ook werkzaam zijn voor de stichting. Jij kan wel directeur zijn van de stichting, of als freelance kunstenaar voor de stichting werken. En het bestuur kan je ook tekenbevoegd maken, zodat je zelf betalingen kunt doen.

Wat doet het bestuur?

Het bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar, met de directeur(en)/leiders/kunstenaars/uitvoerders van de stichting. In deze vergaderingen worden de activiteiten besproken. Ook controleert het bestuur het jaarverslag en de jaarrekening. Een bestuur kan meer en minder actief zijn, afhankelijk van het soort en de hoeveelheid projecten die je doet en de aard van het bestuur zelf. Als je een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bent zijn er meer verplichtingen aan de wijze van besturen. Zie ook de Cultural Governance Code.

Waar rekening mee houden?

Een goed bestuur kan je stichting verder helpen. Een fijn bestuur geeft je inhoudelijk of zakelijk advies, heeft handige connecties of de bestuursleden zijn enthousiaste ambassadeurs van de stichting en de projecten. Echter is het ook aan het bestuur om bij problemen in te grijpen. In extreme gevallen kan een bestuur besluiten dat ze zonder jou door willen. (Wees gerust, dat gebeurt bijna nooit.) Maar denk dus van te voren goed na of je een stichting wilt oprichten en wie er dan in dat bestuur moet zitten. Bezint, eer ge begint!

Lees hier meer over het oprichten van een stichting | en het opstellen van een missie en visie.

Pitch je plan in Rotterdam

Vacature zakelijk leider Nederlandse Bach Academie

Naam organisatieNederlandse Bach Academie
CategorieVacature
Zoekt:De Nederlandse Bach Academie wil graag in contact komen met personen die voor onze organisatie het zakelijk leiderschap willen invullen. Onze website www.nederlandsebachacademie.nl vertelt verder wie wij zijn en wat onze missie en visie is.
Informatie oproepOmschrijving van de functie
Leidinggevend:
• Je bepaalt samen met de artistiek leider/directeur de visie, strategie en het beleid van de Nederlandse Bach Academie (NBA)
• Je geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken als sturing aan de lange termijnontwikkeling
• Je geeft leiding aan de productieleider en communicatiemedewerker
• Samen met de artistiek leider/directeur en het communicatieteam vergroot je de naamsbekendheid van de NBA, zowel online als offlineBeleid en interne organisatie:• Je bereidt de vergaderingen voor van de Raad van Toezicht die minimaal 2 keer per jaar vergadert en voert de besluiten van deze vergadering uit.
• Schrijven van lange termijnplannen, activiteitenjaarplannen en jaarverslagen.
• Werving en selectie, samen met de artistiek leider/directeur van medewerkers op productioneel en communicatief gebied

Fondsenwerving:
• Het aanvragen van subsidies, fondsen, donaties en het werven van sponsors.

Financiën :
• Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van de jaarbegroting (incl. dekkingsplan) en de financiële gang van zaken.
• Je maakt jaarlijks het financieel verslag, resultatenrekening en balans.
• Je voert de financiele administratie en hebt zo nodig contact met de accountant.
• Bewaking van budgetten in samenwerking met de productieleider

Netwerken en samenwerken :

• Onderhouden van contacten met podia, overheden, fondsen, makers, koorscholen, overheden, conservatoria, basis-, middelbaar- en hoger onderwijs en gezelschappen/verenigingen uit de (amateur)muziekwereld.
Marketing & Communicatie:
• Je bent medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het marketing- en publiciteitsbeleid.
• Je initieert en plant samen met het communicatieteam (publiciteits)campagnes en samenwerkingen.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

De zakelijk directeur is verantwoordelijk voor de financiële en organisatorische bedrijfsvoering; het financiële -, subsidie -, acquisitie – en personele beleid. Daarnaast geeft hij samen met de artistiek leider/directeur vorm aan de strategische koers van de NBA.
Tevens is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het zakelijk beleid. Daarbij is hij bevoegd om binnen de begrote kaders beslissingen te nemen. Buiten deze kaders worden plannen voorgesteld aan de Raad van Toezicht.

De artistiek leider/directeur en de zakelijk directeur vormen de directie.

Honorarium en soort arbeidsverhouding:

Gemiddeld 16 uur per week en is zeer wisselend.

Het honorarium is in overleg en (deels) afhankelijk van de inkomsten van projecten. De meeste werkzaamheden vinden plaats vanuit huis of een eigen werkplek.

Er wordt een overeenkomst van opdracht aangegaan.

Profiel van de functie

• Een relevante opleiding op minimaal HBO-niveau
• Een jaar of 4 werkervaring, liefst in de cultuursector
• Ervaring met fondsenwerving, overheidsfinanciering en sponsoring
• Zakelijk en financieel inzicht
• Leidinggevende ervaring
• Een actueel netwerk in de muzieksector
• Goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden
• Woonachtig in Noord Nederland

Reacties:
Indien je geinteresseerd bent in deze functie en/of nadere informatie wilt, kan je contact opnemen met Henk Slavenburg, email henk@nederlandsebachacademie.nl

PlaatsNoord Nederland
Wat is de deadline?dinsdag, 1 oktober 2019