In een tijd waarin vrijheid ter discussie staat geeft Fonds 21 een extra impuls aan projecten en organisaties die op een positieve manier bijdragen aan de acceptatie en emancipatie van de LHBTQIA+-gemeenschap in Nederland.

 • Organisatie

  Fonds 21

 • Voor wie?

  Met de stimuleringsregeling wil Fonds 21:

  1. Organisaties aanmoedigen om ofwel bestaande projecten op te schalen, ofwel nieuwe projecten te ontwikkelen die bijdragen aan de acceptatie en emancipatie van de LHBTQIA+-gemeenschap in Nederland.
  2. Organisaties met een oorsprong in de LHBTQIA+-gemeenschap de mogelijkheid bieden een professionaliseringsslag te maken. We bieden financiële ondersteuning aan professionele of professionaliserende queerplatforms om hun impact te vergroten.
 • Wat?

  • Ze geven prioriteit aan projecten die zich specifiek richten op het bereiken van een jongere doelgroep (12-30 jaar).
  • Voor publieksgerichte projecten kan er aanspraak worden gemaakt binnen onze werkterreinen Jongeren & Maatschappij, Kunst & Educatie en Kunst & Cultuur.
  • Anders dan binnen het reguliere beleid van Fonds 21 kan een aanvraag ook een aanvulling zijn op een lopend project. Het gaat hierbij om het opschalen van projecten, het intensiveren van de aanpak of het verlengen van de looptijd van een project.
  • De aanvraag betreft activiteiten met een duidelijk begin en einde.
  • Het aangevraagde bedrag voor publieksgerichte projecten is minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. Het aan te vragen ontwikkelbudget voor organisaties met een oorsprong in de LHBTQIA+-gemeenschap om hun impact te vergroten is minimaal € 10.000 en maximaal € 15.000. 
  • De aanvrager is een Nederlands rechtspersoon: een Nederlandse stichting, vereniging, bv of nv zonder winstoogmerk. Een stichting, vereniging, bv of nv in oprichting is geen rechtspersoon en kan ook geen aanvraag indienen. Van nv’s en bv’s komen alleen projecten met een sociale missie (waarbij de winst voor dat doel wordt ingezet) in aanmerking voor ondersteuning. Rijks- en gemeentemusea en rijks- en stadsarchieven kunnen ook voor ondersteuning in aanmerking komen.
  • Fonds 21 hecht waarde aan goed toezicht en bestuur en ziet bij de beoordeling van de aanvrager toe op naleving van de volgende principes: bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer, het bestuur en/of de raad van toezicht bestaat uit minimaal drie leden en de maximale zittingstermijn van de leden van bestuurders en toezichthouders bestaat uit tweemaal een periode van ten hoogste vier jaar.
  • Het project wordt gerealiseerd in het Koninkrijk der Nederlanden. De resultaten zijn in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk toegankelijk voor de samenleving.