(download de aankoop, gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid hier in PDF)

Aankoop- en gebruiksvoorwaarden lidmaatschappen en trainingen Cultureel Avonturiers

 • Cultureel Avonturiers (handelsnaam van Volgspot V.O.F.)
 • KVK nummer: 66737060
 • Vestigingsadres: zr. Hennekeplein 47, 3033 BW Rotterdam
 • BTW nummer: 856678855B01
 • info@cultureel-avonturiers.nl

Begripsbepalingen

 • Lid: iemand die zich als lid heeft geregistreerd, gratis of via een betaald abonnement.
 • Gebruiker: iemand die de website cultureel-avonturiers.nl bezoekt.
 • Uitgever van de website: Cultureel Avonturiers (handelsnaam van Volgspot V.O.F.)

Algemene bepalingen

Deze aankoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken, registraties, transacties en handelingen bij gebruik van de website Cultureel-Avonturiers.nl. Cultureel Avonturiers heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen hebben ook altijd betrekking op al gesloten overeenkomsten. Wijzigingen in deze aankoop en gebruiksvoorwaarden worden op deze website aan de leden of gebruikers bekend gemaakt. Na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld zijn zij geldig.

Klachten
Voor klachten over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met ons via: info@cultureel-avonturiers.nl. Wij nemen uw klacht dan in behandeling.

1. Aankoopvoorwaarden

1.1 Abonnementen
Het Cultureel Avonturiers Abonnement is er voor iedereen die zich in Nederland bezighoudt met de zakelijke kant van cultuur. Van zelfstandig kunstenaars, impact-producenten tot structureel gesubsidieerde gezelschappen die ook particuliere fondsen werven. In het bijzonder richten we ons op de fondsenwerving voor kunst- en cultuurprojecten. De kosten voor het ZZP abonnement houden we bewust laag om starters en individuele makers toegang te kunnen geven tot een schat aan informatie, zodat ook zij een vliegende start kunnen maken met hun culturele project.

1.1.1 Persoonlijk abonnement
Een persoonlijk abonnement is strikt persoonlijk en geeft toegang aan de persoon die zich voor het abonnement heeft ingeschreven.

1.1.2 Abonnement Culturele Organisatie
Het abonnement voor culturele organisaties mag gebruikt worden door alle medewerkers binnen dezelfde organisatie.

1.1.3 Instellingsabonnement
Het instellingsabonnement geeft een instelling de mogelijkheid om als eigenaar meerdere Cultureel Avonturiers abonnementen toe te kennen aan personen of organisaties. Deze mogelijkheid biedt Platform Cultureel Avonturiers wanneer er meer dan 20 accounts worden afgenomen.

1.1.4 Professioneel abonnement
Het professioneel abonnement geeft 1 persoon toegang alle voordelen van het reguliere abonnement, maar geeft de professional ook de mogelijkheid zichzelf te presenteren op de culturele professionals sectie van Platform Cultureel Avonturiers.

1.2 Looptijd en opzegtermijn lidmaatschappen
Lidmaatschappen van Cultureel Avonturiers hebben een looptijd van 3 maanden of 1 jaar. Abonnementen worden in beginsel automatisch verlengd maar deze automatische verlenging kan door een lid op ieder moment worden stopgezet. Het lid kan dan middels handmatige verlenging het abonnement opnieuw activeren op een tijdstip dat hem of haar genegen is.

1.3 Afzien van retourneringsrecht
Bij betaling van een persoonlijk lidmaatschap of een lidmaatschap voor culturele organisaties ziet de koper af van het retourneringsrecht zoals dat is vastgelegd in de wet voor digitale inhoud die niet op een materiële drager is vastgelegd. (Burgerlijk Wetboek Boek 6, artikel 230p, G)

1.5 Annuleringsvoorwaarden trainingen
Na betaling via de webshop voor een training is er geen restitutie mogelijk van het deelnemersgeld. Bij onmacht zoals ziekte of een ongeval is het mogelijk een collega, kennis of vriend deel te laten nemen. Graag ontvangen wij in dat geval de naam van de nieuwe deelnemer per e-mail.

1.6 Onvoldoende deelnemers training
Bij iedere training staat het minimale aantal deelnemers en maximale aantal deelnemers weergegeven. Wanneer er onvoldoende deelnemers voor een training zijn, informeren we de deelnemers zo snel als mogelijk. Soms zal er in overleg met de docent en deelnemers een nieuwe alternatieve datum worden gezocht. Bij annulering door Cultureel Avonturiers wordt het al betaalde bedrag binnen veertien werkdagen teruggestort.

1.7 Veranderingen in het programma, tijdstip of locatie
Cultureel Avonturiers heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma, zoals bijvoorbeeld in het tijdstip en/of de locatie van trainingen. We houden echter altijd waar mogelijk rekening met de wensen van deelnemers en zullen een voor zoveel mogelijk deelnemers geschikte vervangende locatie of tijdstip zoeken. We brengen de deelnemers hiervan natuurlijk zo snel mogelijk op de hoogte. Restitutie van het deelnemersgeld is o.b.v een dergelijke wijziging niet mogelijk.

2. Gebruiksvoorwaarden

2.3 Registratie van een nieuw lid

2.3.1 Een registratie voor een lid gaat per gebruikersnaam en wachtwoord door invulling van een online formulier met verplichte velden. De registratie komt tot stand als het formulier volledig en juist is ingevuld.

2.3.2 Als iemand zich registreert garandeert hij of zij dat de opgegeven informatie over zichzelf of de organisatie waarvan hij of zij deel uitmaakt juist is in relatie tot onze diensten.

2.3.3 Een registratie kan worden geweigerd indien:

 1. De aanvrager niet de gevraagde gegevens zoals in artikel 2.3.1 genoemd, laat registreren;
 2. Zonder verdere opgaaf van redenen.

2.4 Verplichtingen gebruikers en leden Cultureel-avonturiers.nl

2.4.1 Een gebruiker of lid erkent dat op de werken op de website van Cultureel Avonturiers intellectuele eigendomsrechten rusten.

2.4.2 Een gebruiker of lid mag de aangeboden werken niet openbaar maken, verveelvoudigen of anderszins aanwenden dan en slechts dan voor gebruik in huiselijke kring.

2.4.3 De gebruikers of leden mogen de werken niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de toestemming is verleend.

2.4.4 Gebruikers en leden mogen de werken niet wijzigen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cultureel Avonturiers.

2.4.5 De gebruiker gaat ermee akkoord zich te gedragen als een verantwoordelijk lid en gebruiker van Cultureel-Avonturiers.nl. Bij gebruik van de website hanteert het lid of de gebruiker de toepasselijke wettelijke regels en de geldende gedragsregels en dat men zich niet bezighoudt met:

 • strafbaar of onrechtmatig handelen;
 • Het aanbieden van onrechtmatige verzoeken en plaatsen van reclame-uitingen.

2.5 Verplichtingen Cultureel Avonturiers

2.5.1 Op eerste vordering van rechthebbenden worden werken van cultureel-avonturiers verwijderd als Cultureel Avonturiers niet beschikt over de desbetreffende rechten.

2.5.2 Werken die strafbare of onrechtmatige uitingen bevatten worden door Cultureel Avonturiers van de website verwijderd.

2.6 Aansprakelijkheid / Vrijwaring

2.6.1 Cultureel Avonturiers is niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met levering of onderbroken levering van diensten op cultureel-avonturiers.nl.

2.6.2 Cultureel Avonturiers is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit foutieve informatie op de website van Cultureel-Avonturiers.

2.6.2 Zowel de leden als de gebruikers vrijwaren Cultureel Avonturiers van alle aanspraken van derden van schade die op enigerlei wijze zou zijn ontstaan door het onjuiste, onrechtmatige of onzorgvuldig gebruik door gebruiker of lid van diensten van Cultureel-Avonturiers.

2.6.3 Periodiek worden wijzigingen uitgevoerd aan cultureel-avonturiers.nl. Zo mogelijk doet Cultureel Avonturiers dit zonder dat dit gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van de leden en de gebruikers. Cultureel Avonturiers is niet aansprakelijk voor gevolgen van dergelijke wijzigingen.

2.7 Privacybeleid

2.7.1  Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten en het gebruik van Cultureel Avonturiers. Cultureel-Avonturiers is niet verantwoordelijk voor content of informatie van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

2.7.2 Cultureel Avonturiers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en treft de nodige voorzorgsmaatregelen zodat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

2.7.3 Bij registratie door een lid voor een van onze abonnementen of trainingen vragen we om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken we om de dienst uit te kunnen voeren voor zo lang als u een abonnement bij ons aangaat. De gegevens worden opgeslagen op die van een derde partij.

2.7.4 E-mail of andere berichten van u naar ons kunnen we in sommige gevallen opslaan. Soms vragen wij daarbij naar uw persoonlijke gegevens. Zo kunnen we u het beste van dienst zijn. De gegevens worden opgeslagen op die van een derde partij. Wij maken gebruik van een beveiligde verbinding tussen uw apparaat en onze server (https), zodat het vrijwel onmogelijk is uw informatie te onderscheppen.

2.7.5 Cultureel-avonturiers.nl maakt gebruik van Google Analytics “cookies” om te kunnen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie uit het cookie over uw gebruik van de website wordt in sommige gevallen overgebracht naar beveiligde servers van een derde partij in dit geval Google. Cultureel Avonturiers gebruikt IP-masking in de code van haar trackingcode zodat slechts een deel van uw ip-adres wordt overgebracht naar de servers van Google. U treft het privacybeleid van Google Analytics hier aan. De informatie over het websiteverkeer wordt gedurende 38 maanden bewaard. Wij gebruiken deze informatie om de bezoeker en het lid zo goed mogelijk te voorzien van de juiste informatie en om rapporten op te stellen over het websitegebruik van onze leden en gebruikers.

2.7.6 Zonder uw toestemming verzamelen we of gebruiken we  geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit privacybeleid.

2.7.7 Zonder uw toestemming wordt informatie niet met derden gedeeld. Cultureel Avonturiers verplicht zich om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

2.7.8 Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen of verwijderen van uw persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt in het gebruikersaccount.

2.7.9 Onderaan onze nieuwsbrieven is er een mogelijkheid om u af te melden.

2.7.10 Wanneer u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons op nemen via: info@cultureel-avonturiers.nl.

2.7.11  Browsers zijn meestal ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. sommige functies kunnen echter niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

2.7.12 Cultureel-Avonturiers.nl maakt gebruik van een berichtensysteem om mededelingen te sturen aan haar gratis en betalende leden over de dienst. Deze berichten worden per e-mail doorgestuurd naar het lid. Een lid kan zich onderaan deze berichten afmelden voor deze berichten.

2.8 Eindbepaling

Een tekortkoming in de nakoming door Cultureel Avonturiers van haar afspraken kan niet aan haar worden toegerekend  bij overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: technisch falen, stroomstoring, verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie Cultureel Avonturiers afhankelijk is voor het verlenen van haar diensten, en zo ook elke andere situatie die niet aan de schuld van Cultureel Avonturiers is toe te wijzen, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Cultureel Avonturiers komt. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen opgeschort.

Gewijzigd 25-08-2020