Een update van ons rondje provincies + de actuele provinciale coronaregelingen

Denk jij wel eens aan jouw provincie als je subsidie aanvraagt? Veel provincies werken met een nieuw beleid vanuit een zelf opgestelde cultuurnota. Wij  kijken aan het begin van ieder jaar wat de nieuwe mogelijkheden zijn vanuit de 12 provincies, voornamelijk vanuit het perspectief van de projectaanvragen, maar dit jaar natuurlijk ook vanuit het perspectief van corona en de ondersteuning die daarbij geboden wordt.

Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland communiceert geen uitgebreide cultuurnota. Er zijn een aantal regelingen op het gebied van cultuur, die zich met name richten op restauratie en verduurzaming van (culturele) gebouwen. Er is een regeling verduurzaming culturele instellingen voor grotere organisaties in de provincie.

CORONA: “Vanaf 1 januari 2022 is er de Noord-Hollandse Cultuurlening: organisaties in de culturele, creatieve en erfgoedsector in Noord-Holland kunnen onder gunstige voorwaarden leningen ontvangen voor het opstarten van nieuwe producties, programma’s en projecten. Het bedrag van de lening varieert tussen €10.000 – €250.000. De lening is beschikbaar van 1 januari 2022 t/m 31 december 2024. Het verstrekken van de leningen wordt uitgevoerd door Cultuur+Ondernemen.

LET OP: In het voorjaar 2022 maakt de provincie het ondersteuningspakket compleet met een subsidieregeling voor stimulering van innovatieve activiteiten/projecten/technieken én een subsidieregeling waarbij de focus ligt op (boven-/cross-)sectorale samenwerking.” – Lees hier verder.

Provincie Utrecht

De provincie Utrecht formuleerde een cultuurnota voor 2020-2023. Er kunnen projectsubsidies aangevraagd worden voor cultuur en erfgoed, onder andere op het gebied van talentontwikkeling, samenwerking en deskundigheidsbevordering.

CORONA: Er is een derde steunpakket voor cultuur en de programmeringsregeling voor cultuurinstellingen is geopend en binnenkort opent het cultuurinnovatiefonds opnieuw.

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft een uitgebreide cultuurnota gepresenteerd. Een belangrijke overkoepelende wijziging is dat er meer behoefte is aan flexibiliteit. Dus naast de vierjarige basis ondersteuning, worden verder tweejarige afspraken gemaakt, zodat er eerder bijgestuurd kan worden. Daarnaast bieden ze verschillende projectsubsidies, op onder andere voor participatie en nieuwe makers en ondersteunt de provincie de regeling kleinschalige initiatieven via het prins Bernhard Cultuurfonds.

CORONA: Met het versterkingsprogramma cultuur investeert de provincie tot 2024 in de versterking van de culturele sector. Nieuwe regelingen worden in die periode bekendgemaakt. Ook is er een Coronaregeling die de provincie ondersteunt en die loopt via Prins Bernhard Cultuurfonds.

Provincie Groningen

De gemeente en de provincie Groningen hebben de cultuurnota’s 2021-2024 vastgesteld. Deze hebben gevolgen voor de incidentele subsidieregelingen op het gebied van cultuur. Zo leggen beide overheden meer nadruk op het incidentele karakter van een activiteit en maken zij een duidelijker onderscheid tussen meerjarige subsidies, tweejarige subsidies en projectsubsidies.

Actuele regelingen zijn o.a.:

 • Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)
 • Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed – Vanuit het CORONA fonds is er meer geld beschikbaar gesteld voor deze regeling!
 • Evenementen en arrangementen
 • Grote terugkerende evenementen

Provincie Gelderland

Gelderland heeft nog geen nieuwe nota gepresenteerd. Voor de periode 2022-2024 komt er een nieuwe regeling voor de cultuur- en erfgoedpacten.

Op dit moment kan je aanvragen voor;

 • Cultuur- en erfgoedpacten (participatie van burgers)
 • Cultuur- en erfgoedparticipatie
 • Grote artistieke producties en festivals – laatste keer!
 • Kleine musea en historische organisaties – opent 17 januari
 • Middelgrote en grote musea en historische organisaties – opent 17 januari
 • Talentontwikkeling van professionals – opent 17 januari

CORONA: Momenteel zijn er geen specifieke culturele coronaregelingen. De toekomstige COVID regelingen vind je hier.

Provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland kent zelf als provincie geen projectregelingen. Zij ondersteunen de diverse gemeenten in Zuid-Holland op het gebied van cultuurparticipatie en -educatie en faciliteren het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.

CORONA: In 2020 was er een regeling die momenteel gesloten is.

Provincie Noord-Brabant

Over de cultuurnota van Noord-Brabant was vorig jaar in politiek opzicht een hoop te doen. Echter heeft de provincie nog steeds verschillende mogelijkheden cultuursubsidies aan te vragen. Dit gaat via de organisaties Kunstloc Brabant en Brabant C en in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds (het Buurtfonds.)

CORONA: Er zijn al een aantal regelingen gelanceerd in Brabant die momenteel gesloten zijn. pro

Provincie Zeeland

Het cultuurbeleid in Zeeland is er op gericht culturele activiteiten en organisaties te ondersteunen. Echter steunen ze geen losse projecten.

CORONA: In 2021 is het project ‘samen in zee’ gelanceerd. Inmiddels hebben 10 projecten een bijdrage gekregen en provincie en gemeenten willen Samen in Zee in januari 2022 opnieuw openstellen.

Provincie Limburg

Limburg heeft in de nota een beleid voor twee- en vierjarige subsidies vastgesteld. Daarnaast is het mogelijk om voor individuele projecten aanvragen te doen binnen verschillende regelingen. Aanvragen worden rechtstreeks bij de provincie ingediend.

Er zijn momenteel 2 belangrijke regelingen:

 • Subsidie bovenlokale evenementen – Vanwege de coronacrisis kunnen nu behalve verenigingen en stichtingen ook individuele makers en kleine collectieven een aanvraag indienen.
 • Subsidie Cultuurplan en subinfrastructuur

Ook ondersteunt de provincie Huis voor de Kunsten Limburg en Cultuurregio Noord-Limburg.

CORONA: Vanuit het Huis voor de Kunsten Limburg wordt er gewerkt aan een nieuwe regeling voor ZZP’ers.

Provincie Drenthe

Meer inzet op brede betrokkenheid en toegankelijkheid, extra aandacht voor samenwerking en duidelijkheid voor cultuurmakers door structurele middelen voor de Drentse basisinfrastructuur. Dat zijn de belangrijkste ambities van de provinciale cultuurnota 2021-2024, getiteld ‘Cultuur om te delen’.

Meer nog dan voorheen wil de provincie een laagdrempelig cultuurklimaat realiseren in Drenthe. Het tweede accent gaat over meer samenwerking. Binnen Drenthe, maar ook op regionaal en landelijk niveau of met Duitsland.

Deze regelingen zijn o.a. actueel:

 • Subsidie Talentontwikkeling (tot 31 december 2024)
 • Subsidie Podium Platteland 2.0 (tot 31 december 2024)
 • Subsidie Incidentele Culturele Projecten Drenthe (31 december 2024)
 • Subsidie Cultuurmakersproject Drenthe (31 december 2022)
 • Subsidie Culturele Gemeente van Drenthe

Provincie Flevoland

De provincie bouwt met de cultuurnota ‘Ruimte voor Cultuur’ in de periode 2021-2024 voort op de basis die eerder is gelegd. Gedeputeerde Michiel Rijsberman in zijn voorwoord: ‘Verdere groei en spreiding van het culturele aanbod is hard nodig om dit in balans te brengen met het nog steeds groeiende aantal inwoners. ‘(…) Ik nodig iedereen uit om de culturele toekomst van deze mooie provincie samen te beleven en te maken. We hebben er tenslotte de ruimte voor.’

Deze regelingen zijn o.a. actueel:

 • Professionele Podiumkunst 2022
 • Cultuureducatie, cultuurparticipatie, landschapskunst en bibliotheken
 • Impuls Klassieke Muziek
 • Innovatiefonds Bibliotheekfunctie Flevoland 2022-2025
 • Talentontwikkeling Podiumkunst 2022

CORONA: In 2021 was er een Flevolandse balkonsceneregeling. Voor 2021 waren de regelingen hier te vinden. Nieuwe regelingen zijn nog niet bekend.

Provincie Friesland

De Provinciale Staten zijn akkoord gegaan met de nieuwe provinciale cultuurnota ‘Nij Poadium’ van 2021 tot 2024.

Met de nieuwe cultuurnota verandert er veel. Organisaties krijgen niet meer vanzelfsprekend een subsidie. Ze moeten daarvoor nu iedere vier jaar een aanvraag doen. Vanaf februari kunnen culturele organisaties subsidie aanvragen bij de provincie.

Deze regelingen zijn o.a. actueel:

 • Friestalige toneelstukken
 • Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en Innovatie
 • Ticketrisico’s LF2028

CORONA: Tot 1 april is er de regeling programmeringsimpuls.