Versterking en herstel in de provincie: Een nieuw rondje door de provincies

Denk jij wel eens aan jouw provincie als je subsidie aanvraagt? Veel provincies werken met een nieuw beleid vanuit een zelf opgestelde cultuurnota. Wij  kijken aan het begin van ieder jaar wat de nieuwe mogelijkheden zijn vanuit de 12 provincies.

Kernwoorden in dit rondje provincies zijn versterking en herstel. Veel provincies zetten zich extra in en maken extra geld vrij om cultuur weer op de rails te krijgen na de coronaperiode.

Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland communiceert haar beleidskader via een fraaie online presentatie. Er zijn een aantal regelingen op het gebied van cultuur, die zich met name richten op restauratie en verduurzaming van (culturele) gebouwen. Er is een regeling voor restauratie en voor verduurzaming van culturele instellingen. 

Daarnaast zijn met name 2 regelingen belangrijk om te noemen:

 1. Impuls innovatie cultuur- en erfgoedorganisaties Noord-Holland
  Ondersteuning van innovatieve projecten van professionele cultuur- en erfgoedorganisaties in Noord-Holland.
 2. Impuls samenwerking cultuur- en erfgoedorganisaties Noord-Holland
  Subsidie bedoeld om de samenwerking te stimuleren van professionele cultuur- en erfgoedorganisaties in Noord-Holland.

DEADLINE voor beide regelingen is 31 januari 2023!

Provincie Utrecht

De provincie Utrecht formuleerde een cultuurnota voor 2020-2023. Er kunnen projectsubsidies aangevraagd worden voor cultuur en erfgoed, onder andere op het gebied van talentontwikkeling, samenwerking en deskundigheidsbevordering.

Daarbij startten zij samen met andere partners het Cultuur Innovatiefonds. 23 januari start de nieuwe aanvraagronde voor ontwikkeling en experiment!

Er is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd naar het Steun- en herstelpakket. Dit is tegelijkertijd gedaan met de evaluatie van het Cultuur en- erfgoedprogramma 2019-2023 van de provincie, dat onlangs met één jaar is verlengd tot en met 2024. Er is een rapport opgesteld met de bevindingen. Dit vormt de basis voor het nieuw te ontwikkelen Cultuur- en erfgoedprogramma voor 2025-2028.

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft een uitgebreide cultuurnota gepresenteerd. Een belangrijke overkoepelende wijziging is dat er meer behoefte is aan flexibiliteit. Dus naast de vierjarige basis ondersteuning, worden verder tweejarige afspraken gemaakt, zodat er eerder bijgestuurd kan worden. Daarnaast bieden ze verschillende projectsubsidies, op onder andere voor participatie en nieuwe makers en ondersteunt de provincie de regeling kleinschalige initiatieven via het prins Bernhard Cultuurfonds.

CORONA: Met het versterkingsprogramma cultuur investeert de provincie tot 2024 in de versterking van de culturele sector. Nieuwe regelingen worden in die periode bekendgemaakt. Ook is er een Coronaregeling die de provincie ondersteunt en die loopt via Prins Bernhard Cultuurfonds.

Provincie Groningen

De gemeente en de provincie Groningen hebben de cultuurnota’s 2021-2024 vastgesteld. Deze hebben gevolgen voor de incidentele subsidieregelingen op het gebied van cultuur. Zo leggen beide overheden meer nadruk op het incidentele karakter van een activiteit en maken zij een duidelijker onderscheid tussen meerjarige subsidies, tweejarige subsidies en projectsubsidies.

Actuele regelingen zijn o.a.:

 • Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) –> doorlopend
 • Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed – volgende DEADLINE 1 februari 2023
 • Incidentenbudget via kunstraad Groningen
 • Creatieve vouchers via Stichting Kunst en Cultuur
 • Vernieuwing vaste presentatie erfgoed

Provincie Gelderland

Gelderland heeft nog geen nieuwe nota gepresenteerd. Voor de periode 2022-2024 komt er een nieuwe regeling voor de cultuur- en erfgoedpacten.

Op dit moment kan je aanvragen voor:

 • Cultuur- en erfgoedpacten (participatie van burgers)
 • Cultuur- en erfgoedparticipatie via Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Gelderse thematische verhaallijnen –> samenwerking tussen 2 musea
 • Kleine musea en historische organisaties –> duurzame ontwikkeling
 • Talentontwikkeling van professionals

Provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland kent zelf als provincie geen projectregelingen, maar ondersteunt via het Prins Bernhard Cultuurfonds cultuur in de regio en subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die aanhaken op de 7 erfgoedlijnen die door de provincie zijn geformuleerd.

Daarbij worden 4 orgnisaties ondersteun in het kader van de basisvoorzieninig cultuurparticipatie:

 • Kunstgebouw
 • Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland
 • Popunie Zuid-Holland
 • Stichting Educatieve Orkest Projecten (SEOP)

Provincie Noord-Brabant

2 organisaties zijn van groot belang in het Brabantse provinciale beleid:

Daarnaast is er ook een samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds voor het Buurtfonds en is  er een regling voor de ontwikkeling van talenten bij de provincie zelf.

Provincie Zeeland

Het cultuurbeleid in Zeeland is er op gericht culturele activiteiten en organisaties te ondersteunen. Vanaf 2023 investeert de provincie in cultuurtalent.

Provincie Limburg

Limburg heeft in de nota een beleid voor twee- en vierjarige subsidies vastgesteld. Daarnaast is het mogelijk om voor individuele projecten aanvragen te doen binnen verschillende regelingen. Aanvragen worden rechtstreeks bij de provincie ingediend.

Er zijn momenteel meerdere regelingen o.a.:

 • Subsidie Musea 2022-2023
 • Subsidie Participatie
 • Subsidie Bovenlokale evenementen
 • Subsidie Bibliotheek, Maatschappij en Laaggeletterdheid
 • Subsidie Archeologie

Ook ondersteunt de provincie Huis voor de Kunsten Limburg en Cultuurregio Noord-Limburg.

Provincie Drenthe

Meer inzet op brede betrokkenheid en toegankelijkheid, extra aandacht voor samenwerking en duidelijkheid voor cultuurmakers door structurele middelen voor de Drentse basisinfrastructuur. Dat zijn de belangrijkste ambities van de provinciale cultuurnota 2021-2024, getiteld ‘Cultuur om te delen’.

Meer nog dan voorheen wil de provincie een laagdrempelig cultuurklimaat realiseren in Drenthe. Het tweede accent gaat over meer samenwerking. Binnen Drenthe, maar ook op regionaal en landelijk niveau of met Duitsland.

Deze regelingen zijn o.a. actueel:

 • Subsidie Talentontwikkeling (tot 31 december 2024)
 • Subsidie Podium Platteland 2.0 (tot 31 december 2024)
 • Subsidie Incidentele Culturele Projecten Drenthe (31 december 2024)
 • Subsidie Culturele Gemeente van Drenthe
 • Subsidie Archeologie en publiek (31 december 2024)
 • Subsidie Cultuurhistorie Drenthe (31 december 2024)
 • Subsidie Investeringen kleine en middelgrote Drentse Musea (16 november 2024)

Provincie Flevoland

De provincie bouwt met de cultuurnota ‘Ruimte voor Cultuur’ in de periode 2021-2024 voort op de basis die eerder is gelegd. Gedeputeerde Michiel Rijsberman in zijn voorwoord: ‘Verdere groei en spreiding van het culturele aanbod is hard nodig om dit in balans te brengen met het nog steeds groeiende aantal inwoners. ‘(…) Ik nodig iedereen uit om de culturele toekomst van deze mooie provincie samen te beleven en te maken. We hebben er tenslotte de ruimte voor.’

Deze regelingen zijn o.a. actueel:

 • Versterken en Vernieuwen
 • Mede mogelijk maken
 • Cultuureducatie via cultuureducatieflevoland
 • Innovatiefonds Bibliotheekfunctie

Provincie Friesland

De Provinciale Staten zijn akkoord gegaan met de nieuwe provinciale cultuurnota ‘Nij Poadium’ van 2021 tot 2024.

Met de nieuwe cultuurnota verandert er veel. Organisaties krijgen niet meer vanzelfsprekend een subsidie. Ze moeten daarvoor nu iedere vier jaar een aanvraag doen.

Deze regelingen zijn o.a. actueel:

 • Onderzoek en pilotproductie
 • Cursus
 • Culturele producties
 • Programma

Tot zover het rondje provincies. Hopelijk helpen al deze regelingen de sector weer op weg in de goede richting!